fbpx

Zveřejněno: 16. 5. 2017

Co je to kabala? Jak ovlivní toto pradávné učení váš život a proč ji začaly vyznávat i tak známe osobnosti jako třeba Madonna nebo Barbra Streisand? Nejen na tyto otázky vám odpoví neuvěřitelná žena – Dana Bufka. 

Dana Bufka – původem rodačka z Prahy – žije a pracuje od roku 1980 v USA. Studovala „The Kabbalah Center“ v Los Angeles, kde byl jejím učitelem Rabbi Chaim Solomon. Dále absolvovala studium jasnozřivosti, práce s energií a aurou „Clearsight“ pod vedením učitelů, jako jsou Levanah Bdolak a Judith Nelson. Navštěvovala přednášky v „Philosophical Research Society“, která byla založena v Los Angeles významnou osobností ezoterického učení Manlym P. Hallem, a na jedné z posledních pravidelných přednášek poznala Georgii Lambert, u které nyní studuje školu „Nature Of The Soul". Zde také absolvovala kurzy Maja D'oust – „Historie alchymie“. Jako registrovaná odborná zdravotní sestra si zvolila za povinné pokračovací kurzy pro obnovení licence „Healing touch“, kde se pracuje s energetickými body – čakrami, Aura-somou, Colorterapií a Fytoterapií. Jedním z nejvýznamnějších Daniných učitelů byl a je Tom Kenyon – jeden z největších léčitelů zvukem, zakladatel akustického mozkového výzkumu, psychoterapeut se znalostí tibetského buddhismu a egyptské vysoké alchymie.

giza 052 ok

Dana Bufka a Miloš Matula

Dano, jak ses dostala ke kabale, čím tě inspirovala a obohatila?

Jako každý hledající jsem pátrala po učení, které by mne inspirovalo a díky kterému bych se mohla naučit něco více. Sledovala jsem veškerou inzerci a nezmeškala ani jedno ezoterické Expo v Los Angeles. A pak jsem zjistila, že tato stará mystéria jsou zpřístupněna široké veřejnosti, že je možno je studovat, hledat v nich poučení, ale také je možno je využít v každodenním životě. Pomáhají nám poznat zdroje negativity v našich myslích. A to mě velice zaujalo.

Prozraď čtenářům, co je vlastně kabala?

Slovo kabala pochází z hebrejského slova kábbal, což znamená přijímat, dostávat, v užším významu také uchopovat, předávat. Traduje se, že kabalistické učení jako celek bylo předáno Mojžíšovi na hoře Sinaj. Jiná verze hovoří o tom, že kabalu svěřil archanděl Metatron Adamovi, který ji dále předal Noemovi a ten později Abrahámovi. Kabala je v podstatě nádherná mapa, která nás dovede ke vzácným místům v našem nitru.

Kabalistická mystická tradice se předávala v minulosti pouze ústní tradicí. Původně byla určena pro ženaté muže starší 40 let, kteří zvládli tóru a talmud. Jak všichni víme, blížíme se k velkému přelomu v historii světa. Ale již před 400 lety Rabbi Azulai vypočítal, že židovský rok 5760, což se přepočítává do našeho kalendáře jako září roku 2000, může přinést odstranění negativity a mír tomuto světu. Míra Světla se v tento rok naplní a začne se přelévat dále.

Jak se kolektivní vědomí rozšiřuje, i kabala se dostává do širšího povědomí. A to je také účelem „The Kabbalah Center“, které bylo založeno Ravem Bergem v roce 1922 v Jeruzalémě a které má pobočky po celém světě, mimo jiné i v Los Angeles, kde jsem navštěvovala kurzy pod vedením rabbiho Chaima Solomona, jenž podával výklad velice zábavnou formou.

Účelem centra je otevřít toto staré učení pro každého, ať už je jakéhokoliv vyznání, avšak zejména těm, kdož se snaží hledat smysl života. Kabala učí, že nic se neděje náhodou a sami svým chováním ovlivňujeme, jak se určité situace odehrávají.

kabala shutterstock 230033779

Kabalistická mystická tradice se předávala v minulosti pouze ústní tradicí, jak se však rozšiřuje kolektivní vědomí, i toto učení se stává přístupnějším.

V tomto centru získaly své znalosti například Barbra Streisand a Madonna, jež samy vkomponovaly prvky tohoto učení do svých písní, Madonna pak ještě i do svých dětských knížek. Barbřino album „Higher Ground“ jsou v podstatě přebásněné verše vizí kabalistického učení.
Kabala učí, jak používat její starou moudrost v denním životě v různých situacích, jak vidět věci a jak vidět svět, který se zdá jako chaos... jako organizovaný chaos.

O tomto chaosu konečně hovoří i kvantová fyzika, která se dostává stále více do popředí zájmu ve srovnání se starými mystickými naukami. Vědci zjišťují, že v subatomických úrovních hmoty neexistuje řád, na který jsme zvyklí u atomů a molekul. Co je ovlivňuje, když i myšlenka má elektrický náboj? A běhá synapsemi (= nervovými spoji) v mozku, které jsme si schopni v kterémkoliv věku sami vytvořit.

Přibliž nám kabalistický „Strom života“ a jeho význam...

„Strom života“ jsou vlastně jednotlivé stupně či úrovně poznání. Kabala učí, že realita je složena z deseti dimenzí, deseti stupňů vyzařování Světla, jak se o tom zmiňuje kniha Zohar. Každé vyzařování představuje jedinečnou úroveň Stvořitelovy božské energie. Jak se naše duševní energie vyvíjí, dostáváme se blíže a blíže ke zdroji Světla.

Kabalistický strom života je výrazem pojetí univerza jako makro a mikrokosmu. Strom se skládá z deseti sfér, nazývaných deset svatých sefir, a dvaadvaceti linií, které je spojují. Dohromady ukazují dvaatřicet cest moudrosti, nebo chcete-li duchovního vývoje.

Každá sefira má jméno, které vyjadřuje energii,již obsahuje. Ke každé sefiře pak náleží archanděl a kůr andělů. Většina sefir obsahuje jak ctnosti, tak nectnosti (temné síly – temné anděly). Naznačují tak možnou reakci na uvolněnou energii jednotlivých sefir, a tím i možné nectnosti každého z následných tvarů.

strom shutterstock 128497142

„Strom života“ jsou vlastně jednotlivé stupně či úrovně poznání. Kabala učí, že realita je složena z deseti dimenzí, deseti stupňů vyzařování Světla, jak se o tom zmiňuje kniha Zohar.

Malchut – s touto sefirou jsou spojováni archanděl Sandalfon, který podle kabaly přijímá naše modlitby a předává je nejvyššímu. Andělé, náležející k této úrovni, se nazývají išim, což znamená – blaženými se stávají duše. Tato sféra je nazývána jinak říší tvarů, tudíž nejvíce ovlivňuje náš život na fyzické úrovni. Světlá stránka této úrovně je naše schopnost rozlišit dobré od zlého, k čemuž nám dopomáhají výše zmínění andělé. Záporná stránka je lakota a lhostejnost.

Jesod – na této úrovni se můžeme setkat s archandělem Gabrielem, který je nositelem pravdy, dále s anděly, které kabalistické učení nazývá cherubim (cherubíny) – podavatelé astrálního ohně. Dohlížejí na plození, základní kámen věčného trvání. Temná stránka je nečinnost, zahálčivost.

Hod – k této sefiře náleží archanděl Michael, který je pánem jasu a moudrosti i velkým ochráncem. Andělé na této úrovni se nazývají bene elohim neboli synové Boží. Zde naleznete pravdivost a spravedlnost, opakem je nepoctivost.

Necach – archandělem této sefiry je Haniel. Je archandělem lásky i harmonie a je považován za patrona umění. Andělé této úrovně se nazývají elohim – Bohem vyslaní. Jsou ochránci náboženství. Světlá stránka této úrovně je nesobeckost, temná pak lačnost a nekontrolovaná žádostivost.

Tiferet – zde se setkáte s archandělem Rafaelem, který je ochráncem jasu, zdraví a života. Pozvete-li ho do své meditace a požádáte ho o pomoc, pomůže vám směrovat léčivé energie ve vašem těle. Je mu podřízen kůr andělů ctnosti – podle kabaly malachim – králové lesku. Zde nalezneme podporu k oddanosti velkému dílu, pozor na temnou vlastnost – falešnou pýchu.

Gevura – (někdy je uváděna Gebura). Do této sféry je zařazován archanděl Šamael, pán sil a odvahy. S ním spolupracují serafim (serafíni). Ve volném překladu je můžeme označit jako horlivostí hořící andělé. Kladná stránka této úrovně je odvaha a podnikavost, záporná krutost.

Chesed – do této sefiry je přiřazován archanděl Cadkiel, kníže milosrdenství a dobročinnosti. Anděly této úrovně nazývá kabala hasmalim, což znamená zářící nebo také andělé jasu. Jejich úkolem je šířit ve světě Boží slávu. Kladná stránka této úrovně je poslušnost, pokora. Záporná je pýcha a pokrytectví.

Bina – spravuje ji archanděl Cafkiel, pán boje se zlem. Podle kabalistů jsou mu svěřeny akášické záznamy (kronika minulosti a budoucnosti lidstva). Vede anděly síly a moci – aralim – v křesťanství nazývané trůny nebo trůnové. Světlá stránka této sefiry je vnitřní klid a mír, negativní lpění na něčem.

Chochma – k této sefiře je řazen archanděl Raziel, nazývaný také kníže vědění. Andělé se nazývají ofonim neboli hybatelé hvězdných sfér. Díky nim se nám podle kabaly dostává duchovních prožitků.

Keter – zde se setkáváme s archandělem Metatronem, nejvyšším andělem na nebesích, nejmocnějším z andělských bytostí. Spolupracuje s kůrem andělů haitos hadadoš, což jsou andělé světla, lásky a ohně v nejduchovnější podobě. Tato rovina postrádá nectnosti, představuje osvícení a prozřetelnost udržující vše v rovnováze.

kabala shutterstock 154568147

Velký důraz je kladen na „skenování“ textů a tabulek. Do písmen je soustředěna představa duchovna.

V kabale se hodně pracuje se zvukem a obrazem daného textu...

Velký důraz je kladen na „skenování“ textů a tabulek. Do písmen je soustředěna představa duchovna. Za nejdůležitější je považována tabulka „72 jmen“, jejíž každé jméno má jiný význam, a kniha „ZOHAR“, která obsahuje duchovní energii Nekonečné inteligence. Koncentrace na tyto prapůvodní tvary písma přináší změnu. Všechny kopie uvedených textů ale musí být bezchybně vytištěné. Stejně jako tóra musí být texty napsány uvědomělým člověkem ve správném stavu mysli. Jejich účelem je předávat při čtení energii Světla a uvědomění věřícím. Proto tato svatá písma, pokud se již neužívají, musí být buď pohřbena, nebo uložena na bezpečná místa.

V kabale se přisuzuje určitý význam i energii peněz – je tomu tak? Hinduisté by však mohli namítnout, že jejich bohyně Lakšmí také přináší prosperitu...

Jako každá energie, tak i energie peněz musí plynout. Mottem kabaly je – mít velkou touhu dostávat peníze proto, abychom se mohli podělit s ostatními. Samozřejmě že největší touhou má být SVĚTLO, které se má šířit dále a které máme předávat... Ale stejné je to i s penězi. Peníze jsou jako krev: musí proudit. Chtít dostávat je jen pro sebe je lakotnost a blokování tohoto proudění. Zablokování této energie (= hromadění) vede k trombóze a nemusím připomínat, co to znamená pro organismus (= ochrnutí, mrtvice...). Myslím, že bohyně Lakšmí vidí prosperitu obdobně.

meditace shutterstock 275140940

Meditace má být založena na pravidelnosti a napomáhá nám dostat se do určitého nadhledu, kdy člověk vidí svět jakoby z jiného úhlu.

Meditace, spiritualita, vyšší úrovně duše – to jsou témata, kterými se zabýváš?

To se již dostáváme k meditacím. Jak moji učitelé říkají, jedná se o nejtěžší práci, neboť výsledky se většinou nedostavují hned, nýbrž až časem... Meditace má být založena na pravidelnosti a napomáhá nám dostat se do určitého nadhledu, kdy člověk vidí svět jakoby z jiného úhlu. Osobní hodnoty se změní. Ale pro toho, kdo vydrží, je to jako velká odměna.

Jak jsou během meditace ovlivňována mozková centra? Do jaké míry?

Dnes můžeme zachytit aktivitu mozku na encefalografu, EEC. Ten nám ukáže, jak pomalu nebo rychle naše mozkové elektromagnetické pole pracuje, vibruje. Stejně tak nám dokáže, že v rovině beta jsme v běžném myšlení. Alfa a theta vlny jsou magickým okénkem k hluboké relaxaci a intuici. V těchto vlnách se ocitáme v hluboké meditaci. Hudba nám může pomoci navodit tyto stavy a existuje celá řada nahrávek na CD, které je slibují navodit.

Jak bys přiblížila našim čtenářům kabalistické meditace – v čem jsou odlišné?

Účelem kabalistické meditace je spojit se se Světlem a naplnit se jím během meditace.
Jako mantra jsou používána „svatá jména“, jako např. „Tabulka se 72 jmény“ nebo meditace „Ana Bekoach“, jejímž účelem je přivést Světlo přes všechny úrovně kabalistického „Stromu života“ do úrovně „Malchut“. Tedy do úrovně fyzického světa, ve kterém se nacházíme.

Které americké duchovní osobnosti tě nejvíce ovlivnily?

Musím přiznat, že původně mě před více než pětadvaceti lety upoutala kniha Shirley McLaine „Out on a limb“(u nás vyšla pod názvem „Na tenkém ledě“), kde popisuje svůj přerod od velice materiální hollywoodské hvězdy k naprosto odlišně přemýšlející spirituální bytosti. A stejně jako Shirley jsem pak začala číst jednu knihu za druhou a snažila se získávat informace z různých spirituálních seminářů. V současné době je to právě Tom Kenyon, který se zabývá stavy mozku. Další osobností je Drunvalo Melchizedek a jeho „Květina života“, která je základem posvátné geometrie. Její nejstarší kopii můžeme najít v Egyptě v Osiridově chrámu v Abydu.

tuna el gebel hermopolis ok

Egypt je prvopočátek všeho, tedy i všech náboženství, ačkoliv v Egyptě existoval pojem heka, tedy magie. Odtud vyšla kabala a rovněž židovská víra, křesťanství i islám.

Vím, že ses zabývala velmi zajímavou diagnostickou technikou...

Samozřejmě existují pomůcky a techniky pro spirituální růst. Třeba růže: vědí čtenáři, že například kamenné růže v gotických kostelech jsou symbolem ochrany a že dnes můžeme růže používat v každodenní očistě před meditací? Já jsem se učila číst energii na představené růži. Růže je velice neutrální květina: můžeme ji používat pro ochranu a očistu naší aury.

Existují nějaké rituály, které praktikuješ?

Rituálem může být vše, co opakujeme... v meditaci například mám úvodní sekvenci rituální.

Zabýváš se i prevencí nemocí, zdravou stravou apod.?

Věřím, že naše energie a myšlení ovlivňují náš zdravotní stav. Stres je jen výsledkem zablokované energie. Někdy se musíme zastavit a změnit priority v našich životech. Když to neuděláme sami, udělá to nemoc za nás.

Jezdíš do Egypta studovat energie a praktikovat meditaci. V čem podle tebe spočívá síla Egypta od pradávných dnů až do dneška?

Egypt je prvopočátek všeho, tedy i všech náboženství, ačkoliv v Egyptě existoval pojem heka, tedy magie. Odtud vyšla kabala a rovněž židovská víra, křesťanství i islám. Dokonce i o Keltech se říká, že byli jedním ze ztracených kmenů Izraele! Egypt je kolébkou všech mystérií a alchymie. Každý chrám na Nilu se věnoval jinému tématu a úkolem žáků, kteří těmito chrámy procházeli, bylo naučit se ovládat energetická centra těla, korespondující s oním chrámem... Egypt je energeticky velmi silné místo a ještě i dnes – po tisících letech existují místa, která si svoji energii udržela.

 

Čtěte také:

Léčila už jako dítě. Kdo je čarodějka Lena Pinkasová?

Däniken: Mimozemšťani se s námi ještě nepotkají. Kdo by se taky paktoval s drůbeží

Pokojný bojovník Dan Millman: S hlavou v oblacích a nohama pevně na zemi 

foto: Shutterstock, archiv, zdroj: Miloš Matula, Hvězdy ezoterického nebe I. - Kniha plná energie

Tipy redakce

Zloději odnáší písek z pláží. Je to podobně cenná komodita jako voda

Zloději odnáší písek z pláží. Je to podobně cenná komodita jako voda

Loni v létě zaplatil jeden britský turista na Sardinii pokutu 1 032 eur, když byl...

Jan Rak: Ráj na zemi nastane tehdy, až připustíme, že si realitu tvoříme sami

Jan Rak: Ráj na zemi nastane tehdy, až připustíme, že si realitu tvoříme sami

Je realita to, co vidíme? Nebo si ji každý z nás vytváří po svém? Co nám vlastně o...