Obchodní podmínky užití stránek www.flowee.cz

1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.flowee.cz je společnost Flowee s.r.o., IČO: 05684595, se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268896 ("Flowee" nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.flowee.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.flowee.cz („obchodní podmínky“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno Flowee ani webových stránek samotných.

2. Autorská a licenční práva

Internetové stránky www.flowee.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.flowee.cz lze bez souhlasu Flowee použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.flowee.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Flowee. V případě porušení autorských práv se bude Flowee domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

3. Způsob užití webových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.flowee.cz s tím, že je zakázáno zejména:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.flowee.cz nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www.flowee.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., a
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

4. Omezení odpovědnosti Flowee

Obsah internetových stránek www.flowee.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.flowee.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.flowee.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.flowee.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.flowee.cz.

Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje zboží prostřednictvím internetových stránek www.flowee.cz, jejichž úprava je obsažena v separátních obchodních podmínkách, které naleznete zde.

5. Profil a registrace uživatelů

Uživatelé si mohou na internetových stránkách www.flowee.cz vytvořit vlastní profil. Pro užití internetových stránek www.flowee.cz a/nebo nákup zboží prostřednictvím těchto stránek není nutné vytvoření profilu ani registrace.

Veškeré údaje poskytnuté uživatelem jsou dobrovolné. Flowee neověřuje pravost poskytnutých údajů ze strany uživatele za účelem registrace a vytvoření profilu.

Uživatel si může zvolit, zda bude jeho profil veřejný, či neveřejný s tím, že veřejný profil je následně dostupný na internetových stránkách www.flowee.cz.

Flowee je oprávněna smazat profily s obsahem odporujícím platným právním předpisům, zejména smazat fotografie a uživatelská jména, která obsahují chráněná označení jiných osob nebo tato označení využívají, popř. která obsahují nevhodná či nevkusná vyobrazení, zejm. profily, které obsahují jakýkoliv pornografický či erotický či jinak nevhodný obsah.

Uživatel je oprávněn si registraci a profil kdykoliv zrušit či libovolně měnit zadané údaje.

6. Ochrana osobních údajů

Flowee shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté uživatelem při registraci a vytvoření profilu, a to zejména jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), fotografii, telefonní číslo a další údaje, které uživatel v rámci registrace a vytvoření profilu vědomě a dobrovolně poskytne. Osobní údaje Flowee shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

Poskytnuté osobní údaje Flowee nepředává třetím osobám a tyto údaje slouží pouze k přihlášení, registraci a správě profilu na www.flowee.cz. Výjimkou je případ, kdy prostřednictvím profilu uživatele dochází k nákupu zboží, pak se uplatní současně obchodní podmínky vztahující se k prodeji zboží, které naleznete zde.

Uživateli náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že Flowee provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Flowee o vysvětlení nebo může požadovat, aby Flowee odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení Flowee.

Osobní údaje jsou Flowee zpracovávány po dobu existence registrace a profilu uživatele.

V případě, že uživatel do svého profilu zadá informace o platební kartě, tuto do profilu uloží, budou údaje o platební kartě předány platební bráně The Pay provozované společností ThePay.cz, s.r.o., Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČ: 28135261, DIČ: CZ28135261, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88388. Základní kapitál 8 100 000 Kč. Společnost je součástí skupiny HAVEL HOLDING, s.r.o.. Flowee uložené údaje o platební kartě neuchovává. Uložením karty uživatel profilu souhlasí s jejím předáním výše uvedené společnosti.

Uživatel profilu následně může kartu použít k dalšímu nákupu zboží, aniž by musel znovu zadávat její údaje do platební brány.

Uživatel profilu může kartu z profilu vymazat. V takovém případě budou informace o platební kartě vymazány i z databáze výše uvedené společnosti provozující platební bránu PayU.

7. Závěrečná ustanovení

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek.

Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a Flowee se řídí českým právním řádem.

Veškeré spory vzniklé při prodeji vstupenek prostřednictvím Flowee budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.flowee.cz.

V Praze, dne 28. února 2017

Pokračováním v prohlížení těchto stránek souhlasíte s Podmínkami užití a Pravidly využití Cookies.