fbpx

Zveřejněno: 21. 12. 2017

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále jen „soutěž“).

1. Organizátor

• Organizátorem soutěže je společnost Flowee s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4 – Nusle. IČ: 05684595.

2. Místo konání a doba trvání soutěže

• Soutěž probíhá na území České republiky.
• Doba trvání soutěže je stanovena na období od 22. 02. 2018 – od okamžiku vyhlášení soutěže na sociální síti Facebook profilu Flowee (https://www.facebook.com/flowee.cz/) do 21. 03. 2018.

3. Podmínky účasti

• Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Flowee s.r.o.
a dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.
• Podmínkou účasti v soutěži je pod soutěžní příspěvek vložit správnou odpověď na otázku položenou v příspěvku. Soutěž bude vyvěšena na Facebook profile Flowee.
• Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
• Podmínkou pro obdržení výhry je, aby vybraní soutěžící zaslali do zprávy své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a adresu a telefon pro zaslání výhry do 5 dnů od vyhlášení výherce v komentářích.

4. Průběh soutěže

• Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím Facebook na profilu Flowee.
• Soutěžící se zúčastní vložením správné odpovědi do komentářů pod soutěžní příspěvek.
• Výhercem se stanou 3 soutěžící, které vybere odborná porota složená ze zaměstnanců společnosti Flowee s.r.o. Výherce bude následně kontaktován do zprávy prostřednictvím sociální sítě Facebook.

5. Výhra v soutěži

• Odborná porota vybere tři výherce se správnou odpovědí.
• Výhry nelze převést na jinou osobu.
• Soutěžící bude v případě výhry soutěžní aplikací vyzván k vyplnění kontaktních údajů a informován o tom, že výhra bude k vyzvednutí pouze osobně na informačním stánku Festivalu Evolution 2018, který se koná na Výstavišti Praha Holešovice (v Průmyslovém paláci), v termínu od 23.3. do 25.3.2018 v otevíracích hodinách festivalu. Vyjma výhry v podobě elektronické vstupenky, která bude zaslána na e-mail výherce. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
• Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.
• Podmínkou získání výhry je uvedení kontaktních údajů. Výherce bude nejpozději týden po ukončení soutěže informován o výhře a dalším postupu předání výhry.
• Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s vyhlašovatelem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.
• Vyhlašovatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou vyhlašovatelem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Vyhlašovatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl zprávu od vyhlašovatele nebo nekontaktoval vyhlašovatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně vyhlašovatele.
• Vyhlašovatel se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, který vyhlašovatel odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat vyhlašovatele, je vyhlašovatel oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.
• V případě, že si výherce cenu nevyzvedne osobně na požadovaném místě a v řádném termínu, zaniká v plné míře nárok výherce na získání této ceny a cena propadá bez náhrady ve prospěch organizátora a zadavatele soutěže. Výherce není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn propadlou výhru užít k jiným marketingovým účelům.

6. Osobní údaje

• Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
• Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost společnost Flowee s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4 – Nusle. IČ: 05684595.
• Soutěžící uděluje vyhlašovateli Soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, nick, fotografie, email, v případě výhry i korespondenční adresa za účelem zapojení se do spotřebitelské soutěže, možnosti prověření platné účasti v Soutěži, informování o průběhu Soutěže a odevzdání výhry od výherců a další údaje za účelem doručení výhry. Souhlas je možné kdekoliv odvolat, odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení odvolání souhlasu Organizátorovi.
• Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 10 let od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu
k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž
a marketingové služby.
• Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu
k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.
• Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem hlavní výhry, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení.

7. Závěrečná ustanovení

• Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
• Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
• Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
• Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
• Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datum: 22. 2. 2018

Zpět na článek o soutěži

zdroj: Flowee

Tipy redakce

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...

Kdy u lidí nastává smrt? Odpověď přinesly pokusy s prasečím mozkem

Kdy u lidí nastává smrt? Odpověď přinesly pokusy s prasečím mozkem

Je smrt něco nezvratného? A kdy vlastně nastává? Všechny vyspělé státy mají ve...