fbpx

Agent FBI radí: Jak poznat paranoidního narcistu? 1 fotografie
Zdroj: Shutterstock

Co je horší než život s narcisem? Život s paranoidním narcisem!

Zveřejněno: 21. 4. 2023

Vlivných lidí s rozličnými poruchami osobnosti bylo, je (a bude) jako hub po dešti. Nikdo by asi u politika, diktátora či lobbisty neočekával, že bude „normální“. Mít vícero poruch osobnosti je ve vyšších kruzích prostě in, mezi základní výbavu patří právě narcismus a paranoia. Méně je ovšem někdy více. Představovali jste si někdy, jaké by to bylo žít, pracovat nebo být řízen člověkem, který má obojí – jak narcismus, tak paranoiu? Máme pro vás dvě zprávy. Nejdříve tu špatnou: takový člověk už možná ve vašem životě je. Ta dobrá: pomůžeme vám ho rozpoznat. 

80 odstínů paranoidních narcisů

Jejich klíčové rysy popsal Joe Navarro, bývalý agent FBI, ve své knize Nebezpečné osobnosti. Paranoidní narcisy studoval více než čtyři dekády. Následující seznam vám pomůže udělat si jasno v tom, s kým máte tu čest. U každé položky seznamu zaškrtněte, zda na osobu, kterou podezříváte, uvedený popis sedí. Na konci článku pak najdete vyhodnocení testu - a dozvíte se, jestli se máte mít na pozoru.

 1. Považuje se za důležitějšího, vzdělanějšího, než odpovídá jeho skutečným zkušenostem.
 2. Má přehnané představy o tom, kdo je a čeho může dosáhnout.
 3. Často mluví o své potřebě vést, být nadřazený, mít moc.
 4. Usiluje o nadměrný obdiv ostatních a také ho od svého okolí vyžaduje.
 5. Považuje se za zvláštního, jedinečného a čeká, že se k němu bude okolí podle toho chovat.
 6. Vykořisťuje druhé, vztahy udržuje, jen pokud (a dokud) mu přináší osobní zisk.
 7. Empatie není zrovna jeho silná stránka. Nedbá na potřeby ostatních a k utrpení nebo problémům druhých je lhostejný.
 8. Často druhým závidí nebo je přesvědčen, že druzí závidí jemu.
 9. Je arogantní a nadřazený v chování i postojích.
 10. Má tendenci zveličovat své problémy a stavět je nad problémy ostatních.
 11. Má pocit, že je zvláštní. Proto pro něj neplatí pravidla jako pro ostatní smrtelníky. Může ohýbat pravidla a porušovat zákony.
 12. Přehnaně dbá na to, jak ho vnímá a hodnotí jeho okolí.
 13. Interakce s touto osobou ve vás zanechává pocit podráždění, strachu, rozrušení nebo úzkosti.
 14. Je sám o sobě přesvědčen, že je všeho schopen, nic pro něj není překážka, dokáže, co si zamane.
 15. Ostatní nahlíží jako méněcenné – podřadné, neschopné, neúspěšné, nedostatečně krásné. Zkrátka nehodné jeho pozornosti.
 16. Ke druhým se nechová empaticky, není jim oporou. Přesto očekává nekonečnou empatii a podporu od druhých.
 17. Často se staví do role oběti, zbavuje se zodpovědnosti za své chyby a činy.
 18. Hluboké emoce míjí jeho radary. Jen těžko je chápe a u druhých jim nepřikládá váhu. V emocionálně vypjatých situacích se obvykle odpojuje.
 19. Potřebuje ovládat ostatní a vyžaduje loajalitu za všech okolností.
 20. Opakovaně porušuje hranice pravidel, soukromí, morálky.
 21. Vidí pouze své vlastní problémy a ignoruje problémy ostatních.
 22. Nesnáší kritiku, reaguje na ni zpravidla vztekem, obhajuje se, hledá viníka.
 23. Zřídkakdy dělá něco pro dobro ostatních. Pokud koná dobré skutky, většinou se za tím skrývá motivace osobního prospěchu.
 24. Soucit, empatii a projevování emocí vnímá jako slabost.
 25. Obvykle má potřebu zveličovat svoje zkušenosti a úspěchy.
 26. Kritika v něm vzbuzuje nejistotu.
 27. Je posedlý tím, co si o něm ostatní myslí, co plánují, jaký k němu mají vztah. S nepoznaným totiž nemůže manipulovat.
 28. Shazuje lidi, kteří pro něj pracují. Stále jim dává najevo, že nejsou dost dobří. A to bez ohledu na jejich pocity, loajalitu nebo oběti.
 29. Nezajímá se o potřeby druhých, nenaslouchá jim, vlastně se o ně nezajímá vůbec. V podstatě rád mluví jenom o sobě. V komunikaci bere, ale nedává.
 30. Nikdy si nejste jisti, na čem jste. Občas vás překvapí chladným chováním nebo projevem nízkého sebevědomí. Často vzbuzuje pocit, že vlastně vůbec nevíte, co se mu honí hlavou.
 31. Chlubí se cizím peřím, nebo zveličuje své úspěchy. A dělá to často. A rád.
 32. Nikdy necítí vinu ani výčitky. Je velmi nepravděpodobné, že by se omluvil nebo přiznal chybu.
 33. Vidí ty, kteří s ním nesouhlasí, jako „nepřátelé“.
 34. Nic ho nezastaví před tím, aby dostal to, co chce. Ať už je to podvod, protiprávní jednání nebo nemorální chování.
 35. Pokud má pocit, že jste se obrátili proti němu, mějte se na pozoru. Umí se velmi sofistikovaně mstít.
 36. Postrádá emoční inteligenci – v komunikaci se často projevuje bezohledně, necitelně a bez zaváhání a pocitu výčitek tak druhé zraňuje. Toto často prezentuje jako upřímnost, kterou „druzí nedokážou ustát“.
 37. Empatické jednání je u něj vždy povrchní, krátkodobé a většinou není nezištné.
 38. Zásadně neoplácí pozornost, vděčnost nebo laskavost ostatních. Bere ji jako samozřejmost.
 39. Když mu druzí neprokazují absolutní věrnost nebo se opováží s ním veřejně nesouhlasit, bere je jako nepřátele.
 40. Slova, která ho vystihují: snobský, pohrdavý, arogantní, nadřazený.
 41. Není ochoten (ani schopen) přiznat své vlastní chyby, převzít zodpovědnost za neoprávněné jednání, špatný odhad, nebo nebezpečné činy.
 42. Má za to, že se ho jiní snaží vždy nějakým způsobem zneužít nebo poškodit.
 43. Lhaní je pro něj jako dýchání. A mistrně přiměje ostatní k tomu, aby lhali za něj.
 44. Pokud ho někdo zasáhl na emocionální úrovni, nedokáže se s tím vyrovnat, drží emoce pod pokličkou a má tendence se mstít, a to ve velkém. Pokud muže takto zradila žena, mstí se na celém ženském pokolení.
 45. Obvykle zpochybňuje záměry druhých a druhým nedůvěřuje: manželovi, partnerovi, důvěrným vztahům, rodině nebo spolupracovníkům. Myslí si, že ho chtějí všichni jenom zneužít a vykořisťovat.
 46. Je velmi žárlivý. A to, i když nemá důkaz.
 47. Není otevřený alternativním názorům, jiným pohledům na věc. On má přece vždycky pravdu!
 48. Vidí a prezentuje se jako oběť jedné nebo více následujících věcí: život, společnost, cizinci, menšiny, vláda, rodina, dělníci, spiknutí, manipulace a tak dále.
 49. Neváhá veřejně urážet ostatní, zneužívat je nebo se přidat na stranu silnějšího, když je mu to ku prospěchu.
 50. Neumí odpočívat, uvolnit se. Je neustále ve střehu, musí se pořád hlídat, postrádá spontaneitu a smysl pro humor. Neprojevuje radost.
 51. Neustále hledá znamení, že se jiní spikli nebo proti němu něco plánují.
 52. Za selhání v práci nebo ve vztazích viní vždy druhé.
 53. Jeho myšlení, přesvědčení a názory jsou pevné jako skála – nic s nimi nepohne. Když si je někdo dovolí zpochybnit, reaguje útočně a podrážděně.
 54. Je permanentně znepokojen neopodstatněnými pochybnostmi o loajalitě ostatních.
 55. Má nedostatek pokory.
 56. Má problémy se sebevědomím. Proto má potřebu ponižovat druhé.
 57. Vnímá svět jako místo, kde musí být neustále ve střehu. Protože jeho optikou ho chce každý okrást, obelhat, využít nebo oklamat.
 58. Často je skálopevně přesvědčen o své pravdě a neupouští od ní, ani když zjevně nemá pravdu. Nepřipouští možnost názorové odchylky.
 59. Je příliš náročný, pedantský nebo arogantní.
 60. Ve tvrdošíjně svém myšlení není pružný a odmítá vzít na vědomí fakta.
 61. Není romantický, v mezilidských vztazích nemá rozměr něžnosti nebo empatie.
 62. Je nedůvěřivý vůči lidem, kteří jsou nějakým způsobem odlišní: ať už se jedná o náboženství, etnický původ, místo narození, sociálně-ekonomické postavení nebo o jiné menšiny.
 63. Je často nepřátelský, tvrdohlavý nebo defenzivní.
 64. Obklopuje se lidmi, kteří skáčou, jak on píská, a s kterými může snadno manipulovat.
 65. Ohrožuje druhé tím, že je zneužívá a má na ně „páku“. Zasahuje do osobních i pracovních vztahů. Má rád kontrolu nad svým okolím. K manipulaci využívá strach.
 66. Často a systematicky se nadhodnocuje na úkor ostatních. Ty v očích svých i druhých znehodnocuje a tím nad nimi vyniká.
 67. Vlastní propaganda, podvody a manipulace jsou pro něj důležitější a užitečnější než pravda.
 68. K potlačení nesouhlasu neváhá použít násilí.
 69. Potěšuje se nepřítelem, aby se soustředil a obviňoval, když se ve věci mýlí.
 70. Má permanentní pocit, že existuje spiknutí proti jeho osobě, že ho někdo nebo něco cíleně ohrožuje.
 71. Uvědomuje si, téměř instinktivně, že nenávist je užitečná, protože lidi spojuje a dělá je snadněji manipulovatelnými.
 72. Pravda a fakta jsou to, co v kterémkoli okamžiku vypukne bez ohledu na fakta, skutečnost, pravdu nebo skutečnost.
 73. Potřebuje ostatní kontrolovat a vyžaduje jejich oddanost.
 74. Jakékoliv vzepření jeho vůli, stejně jako názorovou odlišnost bere jako zradu. Velmi snadno se tak můžete z pozice přítele dostat do pozice nepřítele.
 75. Je tvrdohlavý a jakýkoliv nesouhlas bere jako útok na svou osobu.
 76. Není konstruktivní. V komunikaci bývá impulsivní a direktivní.
 77. V inkriminovaných chvílích neváhá použít proti druhé osobě i osobní a intimní informace, aby ji znejistil či ranil.
 78. Snaží se kontrolovat, co lidé v jeho okolí dělají i co si myslí.
 79. Vášeň, emoce nebo soucit si nepřipouští. Stejně jako u druhých i u sebe je považuje za slabost.
 80. Obvykle zpochybňuje upřímnost záměrů druhých. Nepřipouští, že by ho mohl někdo nezištně milovat, že na něm někomu záleží bez postranních úmyslů. Ať už se jedná o spolupracovníky, nebo partnery.
 81. Cítí potřebu být ostražitý, tajnůstkářský, vypočítavý a intrikánský. Funguje na principu podle sebe soudím tebe, takže tak vidí i ostatní.

Máte doma Hitlera?

A teď k tomu, jak tento test vyhodnotit. Pokud jste odškrtli šedesát a více bodů, s největší pravděpodobností máte co do činění s člověkem, který je nedůvěřivý, krutý a má tendence k zneužívání a manipulaci druhých za účelem vlastního prospěchu. Pokud máte takového partnera, kolegu, čí šéfa, mohl by být klidně příbuzným Stalina či Hitlera. Oba neblaze proslulí diktátoři jsou na Navarrově stupnici hodně vysoko.

Co dělat, když s takovým člověkem pracujete, nebo nedej bože žijete, či jinak sdílíte život? Jistě se ptáte: jak mu/jí pomoci? Zvlášť, pokud je to váš partner nebo otec vašich dětí. Tady vám řekneme nepříjemnou pravdu: takovým lidem není pomoci. Neocení ani vaši snahu, pozornost, úsilí. Jediné, co jim „pomáhá“, je vaše sebeobětování, kterým však zároveň pohrdají. Emoce, soucit a empatie jsou v jejich pojetí světa přece slabost. Vyměňujete nelidské úsilí za chvilku pozornosti, zdání náklonnosti, zájmu a empatie a doufáte, že dotyčného svým úsilím změníte k lepšímu? Tak to se načekáte. Podle Navarry žádný zaručený lék, pilulka ani postupy neexistují.

Lepší je být sám

Toto heslo platí při kontaktu s narcistickým paranoikem dvojnásob. Jeho potřeba manipulovat, kontrolovat a ovládat dovede dostat na úplné dno i celkem odolného jedince. Jeho zbraněmi jsou frustrace, strach, závislost. Druhého si "vychovává“ metodou cukr a bič. Ruinuje vám sebevědomí, sám se staví do roviny vševědoucího. Ničí vaše okolní mezilidské vazby, žárlí, chce vás jen pro sebe. Co z toho plyne? Rychle pryč! Je důležité si uvědomit, že paranoidní narcis sám od sebe nic nezmění. Vyhovuje mu, že je na něm někdo závislý, ve správnou chvíli plamínek zájmu přiživí náznakem empatie, starosti, zájmu. „Máte ve svém životě někoho takového? Pak vězte, že je jen a jen na vás zpřetrhat vazby. Pokud se budete dále přizpůsobovat, podřizovat, promíjet a omlouvat (protože jedině tak se dá s paranoidním narcisem koexistovat), s velkou pravděpodobností skončíte emocionálně, psychicky a nezřídka i finančně na dně. Jako už mnoho lidí před vámi,“ píše ve své knize Joe Navarra.

Vymanit se ze závislosti, přestat hrát hry, vystoupit z bludného kruhu není jednoduchým, ale zato jediným možným řešením. A platí zde dvojnásob: čím dříve, tím lépe. A kde vzít motivaci, sílu? V sázce je váš život a vaše štěstí. A to je dostatečný důvod.

Související…

Chtíč se v mozku chová jako jídlo, láska je jako odměna
Kateřina Hájková

foto: Shutterstock, zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...