fbpx

O fungování mateřské školy pro zrakově postižené děti v Českých Budějovicích s paní ředitelkou Janou Michalovou

Zveřejněno: 5. 5. 2024

I když se dítě se zrakovým postižení už narodí nebo ho dostihne během jeho kojeneckého až batolecího období, je to velmi náročná situace pro celou rodinu. Když se pak přiblíží čas, kdy má dítě začít chodit do školky, spousta rodičů má velké obavy, jak to všechno zvládnou. Existují však instituce, které jsou pro tyto děti vysoce specializované a k jejich postižení přizpůsobené. Jednou z nich je právě Mateřská škola pro zrakově postižené děti v Českých Budějovicích.

Dětem poskytuje nejen kvalitní vzdělání, ale také podporu a prostředí, ve kterém se mohou plně rozvíjet. Paní ředitelka Jana Michalová nám v rozhovoru poskytla pohled do fungování této mateřské školy, popsala, jak s dětmi pracují, a nastínila výzvy, kterým každý den děti čelí.

Jaká byla vaše cesta k práci se zrakově postiženými dětmi a jak dlouho s nimi už pracujete?

Po splnění povinné školní docházky na základní škole jsem se rozhodla pro studium učitelství pro mateřské školy na Střední pedagogické škole v Prachaticích. Už tenkrát pro mě byla práce s dětmi jasná volba. Střední školu jsem ukončila maturitní zkouškou a chystala se na další studium na vysoké škole. Mé plány studovat speciální pedagogiku na několik let přerušila péče o prvorozené dítě. Po návratu z mateřské dovolené jsem začala pracovat jako učitelka mateřské školy běžného typu a nedovedla si představit, jak bych skloubila rodičovství, práci a studium. Tak jsem s dalším studiem počkala několik dlouhých let. Až s narozením druhého dítěte jsem si „usnadnila“ život a splnila si sen o studiu. Zjistila jsem, že za podpory celé rodiny lze studovat, věnovat se dětem vlastním i těm svěřeným v práci.

Související…

Jak se zbavit dioptrií bez laseru či skalpelu? Zlepšit zrak mohou i cviky, tvrdí lektorka
Milada Kadeřábková

V roce 2003 jsem začala pracovat v mateřské škole pro zrakově postižené a zároveň se stala studentkou vysoké školy bakalářského oboru se zaměřením na péči o děti, dospělé a staré lidi se speciálními potřebami. Po dosažení bakalářského titulu pak byla jasná volba pokračovat v magisterském oboru speciální pedagogika. Dětem se zrakovým postižením se tedy plně věnuji od roku 2003 – nejdříve jako učitelka, od roku 2011 jako zástupkyně ředitelky a od roku 2017 jako ředitelka.

S jakými očními vadami k vám děti chodí? A jakou péči potřebují tyto děti navíc?

Mateřská škola pro zrakově postižené vzdělává děti se zrakovým postižením od tří let do nástupu povinné školní docházky na základní škole. Školku navštěvují děti s různým druhem, typem a stupněm zrakového postižení. Jsou to děti nevidomé, s částečnou ztrátou zraku, děti po nádorových onemocněních, které zasáhlo do zrakových funkcí, děti s různými druhy vzácných syndromů, jako je například Treacher Collins syndrom, Nance-Horan syndrom, Pierre Robinova sekvence, syndrom Dravetové aj. Nejčastější oční vady, se kterými se setkáváme, jsou poruchy binokulárního vidění – šilhavost a tupozrakost. Tyto děti často uvidíte s okluzí na oku.

Součástí mateřské školy je také speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené. Jejich klienty jsou všechny děti, které navštěvují naši mateřskou školu, a také děti, žáci a studenti se zrakovým postižením, kteří se vzdělávají v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách po celém Jihočeském kraji.

Váš denní program se od „běžné“ školky neliší. Můžete mi prosím blíže popsat každodenní provoz a fungování školky?

Cíle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsou společné pro všechny děti. Získávání potřebných kompetencí se přizpůsobuje potřebám a možnostem dětí a jejich zrakovému postižení. Denní program odpovídá režimu mateřské školy běžného typu, to znamená ranní hry, cvičení, řízená činnost, pobyt venku a odpolední zájmové činnosti.

Kapacita celé mateřské školy je 60 dětí, ve třídě jich bývá většinou 12.

Do denního programu musíme navíc zařadit individuální činnosti směřující k procvičování zrakového vnímání a cvičení ostatních smyslů jako kompenzaci při omezení zrakových funkcí (pleoptická a ortoptická cvičení). Dále s dětmi rozvíjíme pohybové dovednosti a stereotypy (např. správné dýchání, správné sezení apod.), zařazujeme aktivity pro rozvoj komunikačních dovedností, prostorové orientace a činnosti zaměřené na spolupráci smyslů a seriality (správné pořadí, řazení běžných činností). Zaměřujeme se také na rozvoj grafomotorických dovedností, podporu koncentrace pozornosti a přípravu na čtení a psaní Braillovým písmem.

Jakým způsobem je tedy školka přizpůsobena pro zrakově postižených dětí?

V roce 2022 byla dokončena rekonstrukce a modernizace vnitřních prostorů mateřské školy a speciálně pedagogického centra, financovaná z projektu IROP a prostředků Jihočeského kraje coby zřizovatele.

V celém objektu jsme tak schopni zajistit pro děti tzv. vodící linie, různé prostory jsou barevně a materiálově rozlišeny a využíváme kontrasty pro lepší orientaci. Barevným a hmatným způsobem jsou označeny hlavní orientační body na chodbách, ve třídách i dveře místností. Místa, kam si děti ukládají své věci, jsou snadno dohledatelná a dosažitelná. Barevně jsou označeny také začátky a konce schodišť. V umývárnách je vždy umyvadlo s kontrastní černou baterií a stejně tak toaleta, ta je vybavena kontrastním černým prkénkem a splachovadlem.

Mateřská škola má vytvořeny prostory pro oční cvičebnu, kde probíhá pleoptický a ortoptický výcvik dětí pod vedením ortoptistek. Nově si užíváme prostor logopedické cvičebny, kde děti pod odborným vedením rozvíjí komunikační dovednosti. Správné pohybové stereotypy mají děti možnost trénovat s fyzioterapeutkou. Pro relaxaci mohou děti využívat odpočinkovou místnost s bublinkovým válcem a jinými terapeutickými pomůckami nebo tzv. „temnou místnost“, určenou pro zrakovou stimulaci.

Jaké speciální pomůcky a vybavení jsou pro děti k dispozici?

Mateřská škola disponuje velkým množstvím vhodných kompenzačních a didaktických pomůcek a hraček. Sklopné pracovní desky, televizní kamerové lupy, tablety se speciálními výukovými programy, didaktické pomůcky pro rozvoj všech smyslů, pomůcky pro nácvik šestibodu Braillova písma, hmatové pexeso, různé žíněnky, molitanové kvádry, látkové tunely, obruče nebo ozvučené míče. To vše patří ke standardnímu vybavení všech tříd. Ve speciálně pedagogickém centru jsou k vyzkoušení nebo k zapůjčení další speciální kompenzační pomůcky jako zvětšovací lupy, braillská tiskárna, reliéfní tiskárna, Pichtův psací stroj apod.

m jana michalova druha zprava s kolegynemi

Jana Michalová (druhá zprava) s kolegyněmi.


Disponujeme také tzv. dílničkou, kde mohou děti tvořit z keramické hlíny nebo objevovat fyzikální zákonitosti pomocí vlastní zkušenosti při hrách s různými materiály, včetně vody, písku apod. Speciální oční cvičebna je vybavena přístroji, jako je např. troposkop, což je jeden z nejdůležitějších diagnostických a terapeutických ortoptických přístrojů. Také máme úplně nový optopyt, to je tabule se symboly, pomocí kterých se měří dioptrie u očního lékaře nebo optometristy. Ten jsme nyní v dubnu získali darem od firmy Lions Club.

Pracujeme také s pomůckami používanými běžně pro rozvoj smyslů a jemné motoriky, jako jsou stavebnice, mozaiky, ozvučené vkládačky, dětské hudební nástroje, korálky, různý výtvarný materiál nebo keramická hlína.

Vhodné vybavení a zázemí pro děti a pedagogické i nepedagogické zaměstnance se daří zajišťovat nejen díky zřizovateli, kterým je Jihočeský kraj, ale také díky větším i menším finančním a materiálním darům od sponzorů a přátel školy.

Jaké metody výuky a pedagogické postupy využíváte ve školce pro podporu rozvoje zrakově postižených dětí?

S dětmi cvičíme jejich zachovalé zrakové funkce, rozvíjíme ostatní smysly a snažíme se jim pomáhat s rehabilitací. Dále využíváme metody situační, kdy se zaměřujeme například na řešení konkrétního případu. Hrajeme námětové hry, napodobujeme činnosti dospělých, hrajeme didaktické hry a zařazujeme různé činnosti slovní, grafické nebo pohybové.

Při všech činnostech využíváme multisenzorický přístup, tedy přístup zaměřený na zapojení co nejvíce smyslů. Pro příklad, pokud máme téma povolání a říkáme si o pekařích, znamená to, že budeme péct. Děti zapojí hmat = všechny ingredience na těsto vezmou do ruky, zapojí zrak = podíváme se, co má jakou barvu, zda je to tekuté nebo sypké, chuť = ochutnáme nejen finální výrobek, ale klidně i jednotlivé suroviny, sluch = posloucháme, co se sype, co se lije, jak praskne vajíčko, a čich = čichneme, jak voní jednotlivé suroviny. Nebo pokud řešíme téma hasiči, seznámíme se s jejich prací, jdeme se k nim podívat, rozlišíme části oděvu nebo výzbroje hmatem, pocítíme sílu vody v hadicích, projdeme bludištěm, které simuluje zakouřený prostor, čichneme si ke spálenému papíru nebo látce a posloucháme, odkud uslyšíme sirénu.

Naším úkolem je co nejvíce vést dítě k samostatnosti tak, aby zvládlo vzdělávání v základní škole běžného typu.

Podle potřeb dítěte zařazujeme navíc rozvoj jazykových kompetencí, rozvoj specifických dovedností a poznávacích funkcí, posilování sluchové a zrakové percepce, nácvik sebeobslužných dovedností a nácvik sociálního chování.

Vždy využíváme takových metod výuky, které podporují aktivitu dítěte, a volíme vhodnou motivaci k činnostem. Při práci s dítětem se zrakovým postižením a oslabením zrakových funkcí je nutné individuální plánování a hodnocení.

Kolik dětí je v jedné třídě, aby byl zajištěn individuální přístup?

Kapacita celé mateřské školy je 60 dětí, ve třídě jich tak bývá většinou 12. Jejich vzdělávání se denně věnují dvě učitelky, které jsou ve třídě společně pouze po dobu maximálně dvou hodin. Na některých třídách jsou ještě přítomny asistentky pedagoga. Součástí týmu, který se podílí na vzdělávání dětí, jsou také kolegyně speciální pedagožky, psycholožka a fyzioterapeutka ze speciálně pedagogického centra, školní logopedka a ortoptické sestry, které do MŠ dochází z ordinace MUDr. Kostohryzové. Příjemné zázemí pro nás všechny dotváří kolektiv školní jídelny a všichni provozní zaměstnanci.

Organizujete pro děti nějaké speciální aktivity?

Mateřská škola se účastní běžně dostupných aktivit pořádaných jinými organizacemi jako např. divadelní představení, výstavy, návštěvy knihovny, základní školy, policie, hasičů nebo záchranky. Úzce spolupracujeme s Centrem sociálních služeb Staroměstská, kam děti dochází za seniory. Tam společnými aktivitami rozvíjíme mezigenerační spolupráci, např. hraním různých společenských her, zpěvem apod. Pro seniory také každoročně pečeme rohlíčky nebo jiné pečivo a při světýlkovém průvodu na sv. Martina je společně s dětmi a Martinem na koni jdeme potěšit a obdarovat.

ocni cviceni na pristrojich

Každoročně pořádáme dětský karneval v hotelu Clarion Congress. Akce je určena jak pro naše děti a klienty, tak pro širokou veřejnost. Další naší aktivitou směřovanou i pro veřejnost je Tříkrálové zpívání v kostele Církve československé husitské na Palackého náměstí v Českých Budějovicích ve spolupráci s pěveckým sborem Projekt SBOR.

Pouze pro děti z mateřské školy je určena naše další aktivita tzv. „spaní ve školce“ a  Zahradní slavnost spojená s rozloučením s dětmi, které odchází do základní školy.

Jak jsou pak děti schopné začlenit se do základní školy?

V celém Jihočeském kraji není základní škola, která by se specializovala na vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Už z tohoto samotného faktu vyplývá, že naším úkolem je co nejvíce vést dítě k samostatnosti tak, aby zvládlo vzdělávání v základní škole běžného typu. Někdy je nezbytné, aby žákovi se zrakovým postižením pomohl asistent pedagoga. S větší nebo menší podporou většinou děti zvládnou přechod do základní školy bez obtíží.

Jaká je role rodičů ve vzdělávání a podpoře zrakově postižených dětí?

Úzká spolupráce s rodinou dítěte je nezbytná, bez podpory rodiny to zkrátka nejde. Narozením dítěte se zrakovým postižením, a zejména s těžkým zrakovým postižením, prožívá rodina těžké chvíle, které mohou trvat i několik let. Naším úkolem je rodině pomoci a podpořit ji, někdy také najít sílu otevřít oči a postavit se pravdě čelem. Jen tak se všichni stávají silnými a mohou dítěti pomoci postavit se na vlastní nohy a žít svůj život.

Jak děti vnímají své postižení?

Děti v předškolním věku obvykle nevnímají svou jinakost. Dovedou být šťastné a radovat se z každé maličkosti. Děti jsou zrcadlem prostředí, ve kterém vyrůstají. Leckdy jsou z našeho pohledu statečnější než jejich okolí.

Všechny děti potřebují lásku, prostor, toleranci, bezpečí a pochopení. Nepotřebují lítost.

A co rodiče, jak oni zvládají celou situaci?

Je mnoho rodičů, kteří při nástupu dítěte do mateřské školy nejsou smířeni s jeho zdravotním stavem. Někdy věří v zázraky a někdy lidsky doufají. Je to pochopitelné. Zároveň je však důležité, aby ke smíření s aktuální situací došlo, pak je možné celou rodinu posunout dál a dítěti účinně pomoci.

Bylo za dobu vašeho působení ve škole nějaké konkrétní dítě, které vám přirostlo k srdci?

Asi to bude znít jako klišé, ale pro mě jsou všechny děti hlavně dětmi. Všechny mají své potřeby, radosti i bolesti. Všechny si zaslouží lásku a pochopení, ale také hranice a pravidla. Už jsem ve věku, kdy se v rámci svého povolání setkávám s rodiči, které jsem měla v péči jako malé předškoláky. Samozřejmě jsou děti, které vám utkví v paměti víc, o některých dokonce přemýšlíte i v noci. Některé byste rádi potkali za několik let, abyste věděli, jak se jim daří. Mám radost, když některé opravdu potkám, třeba jen náhodou, a v běžném životě se jim daří. Stejně tak mám radost, když se někteří ozývají pravidelně a účastní se akcí, které pořádáme pro veřejnost.

Jaké jsou vaše nejcennější zkušenosti z praxe?

O téhle otázce jsem přemýšlela velmi dlouho. Vlastně první zamyšlení přišlo už před léty, kdy jsem byla oslovena přednášet na vysoké škole. Vždy zvažuji, které zkušenosti je vhodné předat, když už je jich za ta léta tolik a všechny se zdají být tak podstatné. Teď bych řekla, že nejdůležitější je v životě nic nevzdávat, a i když se vám zdá být něco nad vaše síly, řešení se nakonec najde. Někdy stačí zavřít oči a prostě to zkusit jinak.

Přednášela jste nakonec na vysoké škole?

Od roku 2017 jsem přednášela na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na Zdravotně sociální fakultě, obor Speciální pedagogika až do roku 2019, kdy skončila akreditace tohoto oboru. Od roku 2019 do současnosti přednáším na soukromé vysoké škole VŠERS v Českých Budějovicích předmět Tyflopedie.

Máte nějaké poselství pro naše čtenáře, které byste chtěla předat?

Nikdo se nemusí bát být jiný. S větší nebo menší pomocí dokážete i zdánlivě nemožné. A pokud máte pochybnosti, přijďte se k nám podívat a prožijte s námi v mateřské škole třeba jen několik minut, hodin nebo i dní.

Všechny děti potřebují lásku, prostor, toleranci, bezpečí a pochopení. Nepotřebují lítost.

foto: se svolením Jany Michalové, zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...