fbpx

Zveřejněno: 13. 5. 2017

Zažil jsem s Maruškou Zítkovou a dalšími přáteli, kteří stáli u zrodu Občanského sdružení RC Harmonie v Mariánské bazilice na Hostýně, skutečné posvěcení – pro mne je to dodnes krásná vzpomínka...

Jak ten čas letí, Maruško... Vzpomínám si, jak jsme společně i s dalšími přáteli zakládali v roce 2002 RC Harmonii v Bystřici pod Hostýnem a šli jsme tento akt posvětit na Hostýn... 

Děkuji Ti, Miloši, za tuto otázku. Pro mne je to krásná a stále živá vzpomínka. Od té doby pořádáme v Bystřici pod Hostýnem různé akce každý rok. Dnešní rozhovor je vlastně rekapitulací devítiletého úsilí o vytvoření široké nabídky dnešního poznání pro všechny, kteří dospěli k touze po smysluplném životě.

Od roku 2002 až dodnes prošlo RC Harmonie velkou transformací. Jaká byla původní idea a jaká je dnes?

Naše původní idea „probouzet vzděláváním a poznáním“ zůstává stále aktuální. Dnešní uspěchaná doba nás však již vybízí přímo k činu, a proto se dnes už nezaměřujeme jen na jeden vyhraněný směr, ale nabízíme hledajícím všech věkových kategorií bohatou škálu celostního přístupu. Chceme dát znovu víru a sílu všem, kteří potřebují podepřít. Podáváme pomocnou ruku těm, kteří si kladou otázky – Kdo jsem? Co čekám od života? Jak se mohu stát spolutvůrcem svého současného života – a následně dojdou k rozhodnutí, že se chtějí aktivně zapojit do hledání své životní cesty a naleznou odvahu k proměně či nalezení sebe sama. Dnes již víme, že k zapojení samoléčivých sil, které jsou člověku vlastní, vedou tři kroky – vyvážená psychika, detoxikace a dovyživení organizmu a následná harmonizace.

maruaka ztkov harmonie 037

Celý rozhovor s terapeutkou a zakladatelkou sítě regeneračních center Harmonie naleznete v knize Miloše Matuly „Hvězdy ezoterického nebe 1 – Kniha plná energie.“

Musím se přiznat, že se mi moc líbí současné zaměření RC Harmonie. Je tedy již dosaženo původního cíle, tedy „návrat ke zdraví a radosti z celostního pohledu“?

Postupné hledání nás dovedlo k poznání, že návrat ke zdraví a radosti je v dnešní době skoro podmínkou. Víme, že jakkoli dlouhé studium bez následné akce změnu nepřináší a v pasivním očekávání ani radost sama nepřichází. Vezměme proto moc nad svým životem do vlastních rukou, staňme se tvůrci svého rozvoje a zabraňme tak pocitu nemohoucnosti! Tak vznikl nový program „Plnohodnotný život ve třetím tisíciletí“.

V rozhovoru s MUDr. Vlastou Jankovou mě zaujal její důraz na prevenci. Ta je myslím pro dnešní dobu alfou a omegou. Jak je to u vás?

Jen málokdo vnímá potřeby svého těla, které nás včas a trvale upozorňuje, že mu něco chybí! Jak? Pobolíváním hlavy, únavou, špatným zažíváním a vyprazdňováním, nespokojeností se sebou samým i svým okolím. A tak místo toho, abychom včas pomohli svému imunitnímu systému, aby byl znovu plně funkční, denně jej oslabujeme svým vědomým a mnohdy i nevědomým konáním. Oslabujeme imunitu každodenními nesprávnými návyky, žijeme v chaosu, v nevyřešených vztazích, trvalém stresu nebo pracovním vypětí – výsledkem je onemocnění. Teprve když si připustíme, že lidská bytost není jen řadou orgánů a funkcí, ale jednotou fyzické a psychické stránky lidské bytosti a dojdeme k rozhodnutí, že chceme současný stav změnit, musíme konat. Jedině tak máme šanci vrátit se k ideálnímu zdraví. Máme propracovaný vzdělávací program k tomu, aby si lidé uvědomili, že prevence začíná již před početím a měla by nás provázet po celý život!

Vím, že se zaměřujete na děti školního i předškolního věku, ale také na seniory...

Je radost vidět, jak prospívají děti ve školkách se zdravým stravováním. Je radost vidět výsledky, kterých dosahují rodiče u dětí na úrovni psychiky. Děti se tak totiž zbavují nahromaděných traumat. Je radost vidět rozvoj malé osobnosti s novým přístupem ke vzdělání např. v Montessori či Waldorfském školství. Já sama si cením obohacení, které mi přinášejí besedy s žáky vyšších tříd základních a středních škol. Zde vidím obrovskou díru ve vzdělávání, neboť zájem o nezodpovězené otázky je ohromný! Jedna z otázek, která se mi hluboko vryla do paměti, zazněla při jedné mé přednášce na ZŠ – o funkci imunity a o předcházení onemocnění. Zní jako zoufalé volání: „Jak to, že s námi takto nehovoří rodiče? Proč nemáme takových besed ve škole více?“

senior shutterstock 520348183

Dnešní senioři představují další zranitelnou skupinu. Většina z nich zapomíná na to, že mají právo na další vzdělávání, a tak často strádají s pocitem, že už nejsou potřební.

Druhou velmi zranitelnou skupinou jsou dnešní senioři. Není nás mnoho, kteří jsme dostali dar, že můžeme zúročit své načerpané zkušenosti a mít pocit naplněnosti, který vede k životu ve zdraví. Velká část seniorů zapomíná, že má právo na další vzdělávání, právo na odhalení a rozvíjení svých dovedností, a tak strádá s pocitem, že již nejsou potřební. Přicházejí onemocnění, pocit bezmoci, pocit zneužívání a nezájem společnosti. V rámci působení v RC Harmonie nabízíme setkávání v týdnech pro seniory nebo pro rodiče a prarodiče s dětmi. Praktikujeme přednáškovou činnost a zpřístupňujeme nové myšlenky přes uveřejněné články na webu. Nyní chceme ještě rozvinout další nový projekt – pomoc ženám staršího věku – nazvaný „50 +“. Jde o skupinu žen, které došly k vrcholu svého profesního snažení, leč v této společnosti jsou diskriminovány.

Moc zajímavá jsou témata: studenti jako budoucí rodiče, studenti a duchovní sex. 

Tím, jak většinu života nežijeme v přítomném okamžiku, ale stále něco očekáváme, si budujeme vzájemné vztahy na domněnkách: zjišťujeme, co si druzí o nás myslí, a přemýšlíme, co by nám měli přinést. Chybí vzájemná komunikace a pochopení, že každý máme v podstatě svou vlastní pravdu, utvořenou řetězcem našich vjemů, poznání i nezpracovaných traumat. Nechápeme, že žádná setkání nejsou náhodná, že druhá bytost nám pomáhá nastavovat zrcadlo a má právo na svůj vlastní rozvoj i s chybnými kroky. Potřebujeme přijmout sami sebe takové, jací jsme, vyvíjet se, měnit své postoje, nežít jen v zajetí emocí. V tomto duchu je pro mne setkávání se studenty velkým přínosem, jsou totiž budoucími rodiči i tvořiteli nového. Mám zkušenost, že jsou hledající, mají úžasný zájem o získávání nových pohledů na partnerství, na roli rodičů, na péči o sebe a své zdraví, ale hlavně hledající odpovědi týkající se budování nové společnosti a ezoterických pravd. Například v budování vztahu jsou již citliví jedinci zajímající se o ty , kteří chápou společné zrání dvou duší. Chápou, že jedině tím mohou dojít k vrcholnému čistému vztahu vzájemnosti a najít si v něm tak místo. Vyvrcholením toho je sex na duchovní úrovni.

Do skupiny podobných témat, kterým se RC Harmonie věnuje, patří i otázky týkající se tlaku společnosti...

Všichni pociťujeme tlak společnosti, která vůbec nepreferuje individualitu jedince! Nejvíce tím trpí mladá generace, což jsem si uvědomila při besedách, kdy na následné postoje jedince velmi působí i tlak soutěživosti a míra takzvané úspěšnosti. Jak a čím lze toto poměřovat, když každý z nás je jedinečná bytost?! Být „super“ nebo „in“ vede k falešnému očekávání, poté zklamání, pasivitě, nebo naopak k agresivitě. To vše je živeno tlakem médií. Ale kde má dnes nalézt mladý člověk etický vzor?! Je nejvyšší čas pochopit, že každý z nás může vrátit strádajícím lidskou důstojnost a ukázat jim cestu k naplněnosti. Ta k nám však přichází až v okamžiku, kdy jsme v souladu sami se sebou. Zde pomůže pochopení, že nemusíme být dokonalí, že jsme přijímáni a milováni bez ohledu na to, jací jsme! Nevyvážená psychika totiž plodí 95 % psychosomatických onemocnění.

trendy shutterstock 410560561

Být „super“ nebo „in“ vede k falešnému očekávání, poté zklamání, pasivitě, nebo naopak k agresivitě. To vše je živeno tlakem médií.

 

Moc se mi líbí filozofie Dana Millmana, který říká, že duchovní život začíná v těle...

Celostní pohled nás přivádí k úžasu nad důmyslným strojem, kterým je fyzické tělo. Proto je důležité dát příležitost mocným regeneračním silám, kterými lidské tělo disponuje! Pochopením, že jsme nedělitelný celek pečující o všechny složky, dojdeme k harmonii a rovnováze ve všech úrovních.

Jedna věc je tělo, druhá věc je duše...

Duše – zde se projevuje naše jedinečnost, měli bychom jí naslouchat a nechat se jí vést. Duše ví, kdo jsme, a zná svou cestu. Aby však byla cesta naplněna, je důležité klást si otázky a poté se vydat na cestu... Každá bolest duše se následně projeví ve fyzické rovině jako onemocnění. Jestliže pochopíme odkaz Dr. Eduarda Bacha, který říká: „Nemoc není krutost ani trest, ale pouze a jenom oprava – nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít“, teprve pochopíme, že péče o rozvoj duše je náš prvořadý úkol. My si zatím většinou neuvědomujeme, že bolestné zážitky, kterými jsme procházeli od početí přes dětství, si neseme jako nezpracované bolestné stopy – jsme zraněnou duší. To nás mnohdy provází po celý život a ovlivňuje naše rozhodování. Chceme-li se tedy vrátit znovu k ideálnímu zdraví, je důležité zbavit naši duši těchto traumat a být znovu tím, kým vlastně jsme. Jako vědomá bytost bychom se měli zbavovat negativního posuzování, přijímat se takoví, jací jsme, a vyvíjet se – s vývojem k nám přijde radost ze života. Nejdůležitější a nejhojivější silou je pro nás pochopení bezpodmínečné lásky a síly odpuštění.

Maruško, máš nějaké poselství pro naše čtenáře?

Zbavme se nahromaděných traumat, bolestných vzpomínek na zraňování duše i následného onemocnění v úrovni fyzického těla. V ohromném tvůrčím aktu se v této době mění tvář Země. Zařaďme se do tohoto procesu každý sám za sebe, neboť každý náš čin i myšlenka ovlivňuje celé lidstvo. To, co vyšleme, se nám vrátí, co vytvoříme, je naše dílo, neseme za to zodpovědnost, a jsme tedy tvůrci své vlastní skutečnosti. Nalézejme pokoru a vděčnost, abychom mohli dospět k bratrství celého lidstva při zachování svobody každého jednotlivce. Nalézejme znovu schopnost procítit se ve své celistvosti a vydat se tak na cestu svého nového bytí.

Čtěte také: 

Pokojný bojovník Dan Millman: S hlavou v oblacích a nohama pevně na zemi 

Šest důvodů, proč je fajn i život po šedesátce

Ty to dokážeš: Pochvala není jen pro děti!

 

 

 

zdroj: Hvězdy ezoterického nebe I. - Kniha plná energie

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...