fbpx

Připravte předškoláka k zápisu. Co všechno musí děti před nástupem do školy zvládnout? 2 fotografie
zdroj: Shutterstock

Konkrétní termín a místo zápisu stanovují ředitelé škol podle svých aktuálních potřeb a na rodičích je, aby si jej pohlídali. Co všechno budou muset předškoláci předvést?

Zveřejněno: 9. 4. 2024

Zápis do 1. třídy je takovou první větší zkouškou a společenskou událostí každého dítěte, pokud nepočítáme jeho účast na besídkách v mateřské škole. Budoucí žáček by měl ukázat své dovednosti, jež doposavad získal během předškolního vzdělávání. Zápis ke školní docházce je pro rodiče povinný. Pokud se k němu nedostaví, vystavují se postihu za přestupek, za který lze udělit pokutu až do výše 5 000 korun, říká školský zákon č. 561/2004 Sb.

Jak vypadá organizace a průběh zápisu

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb. V ní se uvádí, že základem zápisu je jeho formální část. Pokud se zápisu účastní i samotné dítě, pak může následovat motivační část. Ve své podstatě to znamená rozhovor s dítětem a další činnosti, přičemž rodič, respektive zákonný zástupce dítěte, může přítomen u všech částí zápisu. Podle výše uvedené vyhlášky by rozhovor měl mít délku maximálně 20 minut, což je doba, jež odpovídá věkové vyzrálosti a schopnosti dítěte se soustředit. Učitel během něho zjišťuje motivaci dítěte ke školní docházce a orientačně také posoudí jeho připravenost pro školní vzdělávání. Škola pochopitelně může připravit další činnosti formou hry, a to v délce nejvýše 60 minut.

Ve formální části zápisu rodiče předloží žádost o přijetí svého dítěte k povinné školní docházce, případně další dokumenty, které dokládají jeho zdravotní způsobilost, případné zdravotní potíže, jež by mohly negativně ovlivnit průběh vzdělávání.

Související…

Bylo to jako přijímačky, popisuje žena zápis dcery do základní školy
Magdalena Nováková

Motivační část by měla obsahovat neformální aktivity, jejichž cílem není diagnostické testování, které je jinak v kompetenci školských poradenských zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tato část je plně v režii školy, jež by měla dítěti představit své prostředí jako bezpečné a příjemné, z něhož není třeba mít obavy. V každé základní škole tedy bude motivační část zápisu vypadat jinak a v základu si jednotlivé zápisy budou dost podobné.

Z předškoláka se přes noc školák nestane

Přechod z mateřské školy do školy základní může být pro některé děti náročnější. Adaptační období je u jednotlivých žáků různě dlouhé. Proto by předškoláci měli být na školu připraveni, což obnáší umět a zvládat celou řadu aktivit. Při jejich stanovení se vychází z rámcového vzdělávacího programu. Zde hodně záleží na individuální zralosti a vývoji každého dítěte. V předškolním věku by dítě mělo získat:

 • Kompetence k učení – jsou to dovednosti poznávat, zkoumat, experimentovat a umět je také používat v praxi.
 • Kompetence k řešení problému – dítě si všímá různých jevů okolo sebe, napodobuje je a opakuje. Hledá řešení a nebojí se chybovat.
 • Kompetence komunikativní – obnáší rozvoj slovní zásoby, myšlení, umění komunikovat s vrstevníky i s dospělými.
 • Kompetence činností a občanská – dítě má smysl pro povinnost a plánování, umí odhadnout riziko, je schopné se chovat v souladu s lidskými normami.

Při zápisu bude učitel nejspíš také zkoumat, jak se dítě orientuje na řádku, zdali umí poznat, co je první a co poslední. A jak si poradí s posloupností, když dostane za úkol seřadit obrázky podle toho, co bylo dříve a co později.

Jaké dovednosti bude dítě potřebovat k tomu, aby zvládlo čtení

Jedním z nejdůležitějších předmětů v 1. třídě je čtení. Aby ho prvňáček zvládl bez problémů, měl by do školy nastoupit s jistými návyky, které mu to ulehčí. Nemusí umět číst celá slova, či dokonce věty. To se naučí ve škole. K jeho předškolním dovednostem, jež by měl během zápisu předvést, patří:

 • umění správně vyslovovat všechny hlásky
 • rozložit slovo na slabiky
 • představit sebe a své nejbližší
 • pojmenovat běžné věci, které ho obklopují
 • povyprávět krátký zážitek

Pokud dítě nezvládá správnou výslovnost, je na místě oslovit logopeda, nejlépe ve čtyřech letech dítěte. Pro rozvíjení komunikace je vhodné s dítětem často hovořit, číst mu z knížek, ukazovat obrázky, pojmenovávat předměty v jeho okolí.

Připravenost dítěte na psaní

Během zápisu do 1. ročníku základní školy bude předškolák podrobený i bedlivému zkoumání toho, jak je připravený na svět psaní. Jeho základem jsou grafomotorické dovednosti:

 • správné držení tužky, především její uvolněný úchop
 • kreslení různých tvarů podle zadání
 • umět překreslit obrazce podle předlohy, což zdokonaluje koordinaci oko-ruka

m shutterstock 2320730807

Jak dítěti pomoct, aby toto všechno zvládlo? Ideální je vybarvování omalovánek, kreslení a malování podle vlastní představivosti. Můžeme také dítě naučit psát své jméno hůlkovým písmem. Pro vstup do školy ale není nutné, aby dítě umělo psát. Vývoj grafomotoriky je u každého dítěte jiný. Některé je šikovnější, jiné méně obratné.

Matematika je věda. Co by mělo dítě umět, aby ji ve škole zvládalo

Z hlediska školní připravenosti je důležité, aby dítě před vstupem do školy rozumělo základním pojmům, jako je méně/více, vyšší/nižší, krátký/dlouhý, lehký/těžký a podobně, a umělo je od sebe odlišit. Nemělo by mu činit problém poznat trojúhelník, čtverec, kruh a vyjmenovat čísla za sebou až do 10. Při zápisu bude učitel nejspíš také zkoumat, jak se dítě orientuje na řádku, zdali umí poznat, co je první a co poslední. A jak si poradí s posloupností, když dostane za úkol seřadit obrázky podle toho, co bylo dříve a co později.

Matematické dovednosti může dítě opět získat z běžného života tím, že si s ním rodiče povídají a užívají přitom různých matematických pojmů – například „půjdu první, ty půjdeš druhý, kolik je na okně kytek, kolik aut stojí u obchodu“ apod.                                                                    

Co by mělo dítě umět z hlediska pohybového

Při posuzování školní zralosti se dává důraz také na pohybové schopnosti budoucího prvňáčka. Předškolák by tedy měl před nástupem do 1. ročníku umět se koordinovaně pohybovat a ovládat své pohyby. Nemělo by mu činit potíže:

 • běhat a skákat, snožmo i na jedné noze
 • přelézt přes překážku a přeskočit ji
 • házet a chytat míč
 • udržet rovnováhu na jedné noze
 • orientovat se v prostoru a rozumět tomu, co znamená jít vpřed, vzad, vpravo, vlevo, nahoru, dolů

Jak to dítě naučit? Nejlépe přirozeným pohybem v přírodě nebo na dětském hřišti. Rozvoj hrubé motoriky podporují hry typu skákání panáka, opičí dráha neboli překonávání různých překážek, honička.

Co by mělo dítě umět v oblasti samoobsluhy

Před vstupem do 1. třídy by předškolák měl být samostatnou jednotkou, která zvládá celý proces hygieny včetně toho dojít si včas na toaletu, umýt si ruce a utřít si je. Samozřejmostí je dovednost se oblékat a svlékat, uložit si oblečení na své místo, obouvat se. Nemělo by mu činit problém stolování a práce s příborem. Dítě by mělo také umět dodržovat pořádek ve svých věcech, především si tedy uklízet hračky.

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...