Obchodní podmínky e-shopu

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád („obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti Flowee s.r.o., IČO: 05684595, se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268896 ("Flowee" nebo „prodávající“) a třetích osob při prodeji zboží a zprostředkování prodeje vstupenek na kulturní, společenské, sportovní či jiné akce („Akce“) prostřednictvím internetového portálu www.flowee.cz („E-shop“).

Kupujícím - spotřebitelem je každá fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Flowee nebo s ní jinak jedná.
 
Kupujícím - podnikatelem je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.

 1. Kupní smlouva

Zboží nabízené prostřednictvím E-shopu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.1. Prodej zboží

Kupní smlouvou se Flowee zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Flowee kupní cenu.

Flowee si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku E-shopu);
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Před zasláním objednávky Flowee je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu jejím potvrzením v rozhraní E-shopu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v jeho profilu či v objednávce.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež bude prodávajícím zaslána kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.2. Prodej vstupenek

Kupní smlouvou, jejímž předmětem je prodej vstupenek na Akce se Flowee zavazuje jménem a na účet pořadatele Akce kupujícímu odevzdat vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím a kupující se zavazuje uhradit vstupné za vstupenky. Identifikace pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Akce.

Kupující bere na vědomí, že Flowee není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Flowee zajišťuje prodej a distribuci vstupenek kupujícím na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě smluvního vztahu mezi Flowee a pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a pořadatelem této Akce. Flowee proto nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností pořadatele Akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a pořadatelem Akce.

Flowee žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce. Flowee neodpovídá za žádné závazky pořadatele Akce. Dále Flowee neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě pořadatelem Akce, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u pořadatele Akce.

Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo E-shop Flowee neodpovídá.

2.3. Cena a platební podmínky

E-shop obsahuje informace o ceně jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Flowee uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, např. poskytnout množstevní slevu.

E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2113894855/2700, vedený u Unicredit Bank Czech republic nebo
 • bezhotovostně platební kartou.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.flowee.cz je platba za vstupenku možná bezhotovostně platební kartou.

Flowee nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

2.4. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Flowee umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím emailu, ve kterém bude podrobně uvedená specifikace případu, kterého se reklamace týká (minimálně jméno kupujícího, č. objednávky, datum objednávky, důvod odstoupení od smlouvy), který spotřebitel zašle na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Flowee bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Flowee obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Spotřebitel odpovídá Flowee pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Flowee bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Flowee však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Flowee odeslal.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2.5 Odstoupení v případě nákupu vstupenek

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a pořadatelem prostřednictvím Flowee odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

2.6 Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Flowee se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.

Doručením vstupenek kupujícímu ze strany Flowee jsou veškeré závazky Flowee vyplývající ze smlouvy splněny.

 1. Práva z vadného plnění

3.1 Práva kupujícího při prodeji zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Flowee odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

U zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží se výše uvedené záruky prodávajícího neuplatní.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání, popřípadě korespondenční cestou jeho zasláním na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. včetně uvedení důvodu reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

3.2 Práva kupujícího při prodeji vstupenek

Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.

Flowee nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).

V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat Flowee a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Flowee jméno a e-mail, který uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky.

V případě, že Flowee zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o důvody na straně prodávajícího a zároveň kupující oznámil Flowee, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, se Flowee zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,

V případě, že již došlo ke konání Akce, se Flowee zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který Flowee poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím jakéhokoliv z uvedených kontaktů vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Flowee neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude Flowee vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše finančních prostředků, které Flowee pořadatel poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které Flowee obdržel od kupujících za prodej vstupenek, a které doposud nebyly převedeny pořadateli Akce. V části, v níž nebudou nároky kupujícího uspokojeny, odpovídá kupujícímu výhradně pořadatel zrušené Akce a nikoliv Flowee.

V případě, že kupujícímu vznikne nárok na vrácení vstupného, bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, popřípadě jiným způsobem, na kterém se kupující a Flowee dohodnou.

Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené, bude Flowee postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli Akce. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.

 1. Mimosoudní řešení sporů a dozor nad Flowee

V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Ochrana osobních údajů při prodeji

Informace o kupujících jsou zpracovávány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOU“). Flowee je správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro potřebu plnění kupní smlouvy a neposkytuje je třetím osobám – poskytnutí takových údajů je podmínkou pro uzavření smlouvy, protože bez těchto údajů by prodávající nemohl kupní smlouvu plnit. Výjimku představují provozovatelé přepravních služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nutném pro doručení zboží kupujícímu. Bez výslovného souhlasu kupujících nakládá prodávající s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští ZOOU, a to především v § 5 odst. 2 písm. b).

Kupující má veškerá práva podle § 12 a § 21 ZOOU. Kupující má zejména právo být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho/její osobě prodávající zpracovává, pro jaký účel, o povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů. V případě, že kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující požádat prodávajícího o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Flowee během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky poskytne kupující. Tyto osobní údaje Flowee shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek. Flowee údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Flowee se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a Flowee vyplývajících z nákupu vstupenky prostřednictvím prodejní sítě Flowee. Flowee je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

Flowee nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.

V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost Kontaktovat Flowee.

Flowee osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje osobní údaje smazat dříve, může kontaktovat Flowee a zažádat o smazání svých údajů.

V případě zrušení, změny či jiných situací týkajících se Akce však nebude moci být kontaktován a nebude mu nijak poskytována náhrada.

V případě, že o to kupující výslovně požádá a souhlasí s tím, předává Flowee jeho e-mail pořadateli Akce za účelem zasílání obchodních sdělení pořadateli Akce kupujícímu.

 1. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a Flowee se řídí českým právním řádem.

Veškeré spory vzniklé při prodeji vstupenek prostřednictvím Flowee budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.